مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا

pasc1

محتوای الکترونیکی

آشنایی با بیماری آلزایمر و درمان و مراقبت از آن 

جهت دانشجویان پرستاری و هوشبری و اتاق عمل

دریافت فیلم آ موزشی شماره 1

 دریافت فیلم آموزشی شماره 2

 

----

ایمنی شناسی پزشکی 

فصل اول:ویژگی ها و مروری بر پاسخ های ایمنی

فصل دوم: ارگان های اولیه و ثانویه

دریافت فیلم آموزشی شماره 3

دریافت فیلم آموزشی شماره 4

 

درس ایمنی شناسی برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی و پزشکی

 

محتوای الکترونیک آشنایی با دستگاه سرنگ پمپ

 

مبحث اختلالات روانی جهت دانشجویان هوشبری،پرستاری و اتاق عمل

محتوای الکترونیک بیماری اسکیزوفرنی

محتوای الکترونیک بیماری اوتیسم

محتوای الکترونیک بیماری اختلالات دوقطبی:

 محتوای الکترونیک بیماری اختلال شخصیت پارانوئید

محتوای الکترونیک اختلالات وسواسی جبری OCD

محتوای الکترونیک بیماری افسردگی

محتوای الکترونیک اختلال شخصیت خودشیفته

محتوای الکترونیک اختلالات هراس

محتوای الکترونیک سندروم لیما و استکهلم

محتوای الکترونیک اختلالات تجزیه ای:

مبحث:

محتوای الکترونیک بیماری عفونت ریه در پیوند کلیه جهت دانشجویان پرستاری، اتاق عمل، هوشبری

محتوای الکترونیک بیماری آسم جهت دانشجویان پرستاری، اتاق عمل، هوشبری

محتوای الکترونیک بیماری پنومونی جهت دانشجویان پرستاری، اتاق عمل، هوشبری